Informace k zápisům do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením, aby byla zaručena bezpečnost dětí     i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti, bude zápis probíhat v dubnu bez přítomnosti dětí ve škole, elektronickou či písemnou podobou.

K zápisu přiložte následující dokumenty

Máme v plánu otevřít pouze 3 první třídy (72 žáků). Vzhledem k naplněné kapacitě školy budou přednostně přijaty děti z obvodu školy.

Kritéria přednostního přijetí dětí do 1. třídy

 1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti 
 2. Sourozenec navštěvující naší školu 

Obvod č. 1 – spádová oblast Základní škola Bílá cesta, Verdunská 2958, 415 01 Teplice 

ulice: Bělehradská, Bílinská, Březová, Bulharská, Černá cesta, Dolní cesta, Dukelská stezka, Francouzská, Habrová, Javorová, Jasanová, Jugoslávská, Kladrubská, Kyjevská, K Vodojemu, Lidická, Lužická, Moravská, Na Jalovčinách, Nová cesta, Nová Ves, Novoveská, Opavská, Osiková, Ostravská, Pařížská, Plzeňská, Polská, Pytlíkovská cesta, Rumunská, Slezská, Slovenská, Těšínská cesta, Těšínská stezka, Topolová, U garáží, V lipách, Varšavská, Verdunská.

______________________________________________________________________________

Doporučujeme, aby děti z nespádové oblasti absolvovaly zápis na škole dle trvalého bydliště.

______________________________________________________________________________

Harmonogram zápisu:

 1. Žádost o přijetí k povinné školní docházce zasílejte spolu s prostou kopií rodného listu dítěte v termínu od 1. dubna – do 30. dubna a to:
 • datovou schránkou školy – ecmw2vf
 • poštou – Základní škola Bílá cesta, Verdunská 2958, 415 01  Teplice
 • osobním podáním v úředních hodinách školy (v pondělí až pátek 8.00 – 14.00)
 1. Škola bezprostředně přidělí registrační číslo žádosti a sdělí toto číslo zákonným zástupcům (datovou schránkou, e-mailem, při osobním převzetí).
 1. Škola provede kontrolu údajů uvedených v žádosti.
 1. Škola přijme 100% všech žáků z našeho obvodu, celkový počet 72 míst bude obsazeno dle kritérií.
 1. V případě, že dojde k převisu zájmu nespádových dětí, na které se nevztahují kritéria přednostního přijímání, rozhoduje transparentní losování. Transparentní losování proběhne 4. 5.2021 za přítomnosti notáře.
 1. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy.
 1. Výsledky losování budou zveřejněny nejpozději 10. 5. 2021 na webových stránkách a úřední desce školy. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho zveřejnění. 

Odklad povinné školní docházky

Vzhledem k tomu, že odpadá motivační pohovor s dítětem, jedinou zpětnou vazbu  o školní zralosti Vám můžou podat Vaše paní učitelky z MŠ. Doporučujeme jejich názorům naslouchat. Pokud Vám říkají, že by Vaše dítě bylo ještě spokojené ve školce, zvažte zažádání o odklad.

Pokud budete žádat o odklad, pošlete Žádost o odklad společně s Žádostí o přijetí k povinné školní docházce, kopii rodného listu dítěte, vyjádření PPP a vyjádření lékaře.

Zápis pětiletých k povinné školní docházce

Pokud budete žádat o přijetí dítěte, které v době zahájení školního roku nedovršilo šesti let, pošlete Žádost o přijetí k povinné školní docházce, kopii rodného listu dítěte, vyjádření PPP a vyjádření lékaře.