Způsob hodnocení na konci šk. r. 2019/2020

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků proběhne ve všech povinných a volitelných předmětech, formou klasifikačního stupně (běžné třídy) nebo slovního hodnocení (Montessori třídy).  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků  nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  2. podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku (zde budeme hodnotit snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, četbu související se zadanými úkoly, portfolia prací, zvládání technologií a pravidel pro práci technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, průběžné procvičování v pracovních sešitech)
  3. v souvislosti s předchozím bodem Vás bude informovat přes Bakaláře ten vyučující, který nemá od Vašeho dítěte dostatek podkladů pro hodnocení, domluví si s Vámi další postup
  4. podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáků za první pololetí školního roku 2019/2020
  5. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat o komisionální přezkoušení výsledků hodnocení (předpokládáme termín na konci srpna 2020).

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.  O konkrétním postupu, včetně termínu budete informováni.